Dwarves Foundation

We are Dwarves. We build innovative products, give a hand to build companies and also give seed investment.

Be careful with your code splitting setup

I thought I have been through hell this evening. Took me 6 hours debugging in the deep dark of hell. Oh right.

Written By
Huy Giang

DC/OS series [Part 5] - Gitlab

Installing Gitlab into DC/OS.

Written By
Iv Kean

DC/OS series [Part 4] - Deploy simple application with backend & database

With this article, we will know how to connect our application to database (such postgres, mysql, etc.) in DC/OS.

Written By
Iv Kean

Goroutine under the hood

Trong bài này mình sẽ đi sâu vào goroutines và cơ chế hoạt động của nó.

Written By
RuniVn

DC/OS series [Part 3] - Service discovery and load balancing

Service discovery and load balancing

Written By
Iv Kean

DC/OS series [Part 2] - Deploy simple applications

Install DC/OS CLI and Deploy simple applications

Written By
Iv Kean

DC/OS series [Part 1] - Quick look & Installation

DC/OS - Data center OS is based on the production proven Apache Mesos distributed systems kernel

Written By
Iv Kean

MIR - Sự tinh túy của chú cua bé nhỏ Rust

Dạo này Rust đang nổi lên như một thế lực khiến một hispter như mình không thể không để tâm. Sau vài ngày dig deeper vào Rust, mình cho rằng Rust là một ngôn ngữ khá hay để học

Written By
RuniVn

Auto layout trên storyboard cho swift

IOS - Tìm hiểu về auto layout cho swift

Tại sao lại dùng auto layout? Khi xây dựng một ứng dụng, chúng ta sẽ xây dựng trên storyboard với simulator là iphone 6. Lúc chạy ứng dụng trên simulator của iphone 6 thì UI hiện lên giống như lúc chúng ta layout, nhưng khi ứng dụng đó cho xoay ngang thì UI của app lúc này sẽ bị thiếu, bị lệch hoặc tràn ra 2 bên, khi đó chúng ta sẽ set frame lại cho từng control, việc set lại như vậy sẽ tốn nhiều thời gian và phải thực thi nhiều lần khi ứng xoay dọc rồi xoay ngang.

Written By
Duy Khang

Grand Central Dispatch

IOS - Tìm hiểu multi thread trong swift

Grand Central Dispatch (GCD) là một phần của ngôn ngữ lập trình. Nó để xử lý và hỗ trợ các queue task. GCD sẽ hỗ trợ việc xử lý multi thread giúp cho ứng dụng mượt hơn, giảm thiểu tối đa bug có thể xảy ra khi xử lý đồng thời, tối ưu hiệu suất của ứng dụng Các thuật ngữ GCD: Serial and Concurrency Serial là các task được thực thi theo tuần tự, task này xong tới task khác

Written By
Duy Khang

Archives