Blog Archive

Be careful with your code splitting setup

Written By
Huy Giang

DC/OS series [Part 5] - Gitlab

Written By
Iv Kean

DC/OS series [Part 4] - Deploy simple application with backend & database

Written By
Iv Kean

Goroutine under the hood

Written By
RuniVn

DC/OS series [Part 3] - Service discovery and load balancing

Written By
Iv Kean

DC/OS series [Part 2] - Deploy simple applications

Written By
Iv Kean

DC/OS series [Part 1] - Quick look & Installation

Written By
Iv Kean

MIR - Sự tinh túy của chú cua bé nhỏ Rust

Written By
RuniVn

Auto layout trên storyboard cho swift

IOS - Tìm hiểu về auto layout cho swift

Written By
Duy Khang

Grand Central Dispatch

IOS - Tìm hiểu multi thread trong swift

Written By
Duy Khang

Giới thiệu những thủ thuật cần biết trong Sketch

Written By
Thành Đặng Tấn

Back stack và Notification trong Android

Written By
Nam Bui Vu

Trick replace fragment khi dùng NavigationView

Written By
Nam Bui Vu

Fastlane - Hướng dẫn sử dụng Match

Match - Đồng bộ certificates và profiles trong nhóm bằng git

Written By
Hiếu Phan

Docker registry

Written By
Iv Kean

Viết một facebook messenger bot đơn giản cùng Go + ngrok

Viết một facebook messenger bot đơn giản cùng Go + ngrok

Written By
Lê Ngọc Thạch

Gitflow and Pull Request

Written By
Tiểu Bảo

So sánh vui giữa Sketch 3 và Phothoshop

Sketch 3 vs Photoshop

Written By
Thành Đặng Tấn

Giới thiệu tổng quan về Sketch

Những tính năng hữu ích trên Sketch

Written By
Thành Đặng Tấn

Tích hợp Octotree vào Gitlab trên Safari

Introduce octotree and how to integrate it into gitlab in Safari browser

Written By
Nam Bùi Vũ

Continuous Delivery với Ansible

Written By
Iv Kean

Giới thiệu fastlane

Fastlane - Connect all iOS and Android deployment tools into one streamlined workflow

Written By
Hiếu Phan

How we contribute to Homebrew

Written By
Tiểu Bảo

Sử dụng go-selenium để crawl dữ liệu

Một thư viện để crawl dữ liệu với selenium

Written By
Lê Ngọc Thạch

Docker với Microcontainers

Containers are awesome. Microcontainers are awesome.

Written By
Iv Kean

Vim kết hợp cùng Golang

Giới thiệu Vim và cách sử dụng Vim với Golang

Written By
Lê Ngọc Thạch

Concurrency trong Go Lang

Khái niệm và cách sử dụng concurrency trong Go

Written By
Lê Ngọc Thạch

Giới thiệu Interface trong GoLang

Interface trong Go và cách sử dụng

Written By
Lê Ngọc Thạch

Hướng dẫn sử dụng Testing trong Go

Unit Test trong Go

Written By
Lê Ngọc Thạch

Cài đặt Sublime Text và plugins hỗ trợ code Golang

Sublime text và plugins hỗ trợ code Golang.

Written By
Iv Kean

Docker và những điều cần biết.

Giới thiệu về docker.

Written By
Iv Kean

Giới thiệu Unit Test trong Android

Introduce Android Unit Test

Written By
Nam Bùi Vũ

REVEL - MVC server side web framework Cho Golang

Giới thiệu MVC server side framework Revel

Written By
Iv Kean

Giới thiệu về Go

Introduce Golang

Written By
Nam Bùi Vũ

Hướng dẫn nhiều thành viên cùng viết bài trên Hugo

Hugo - a static site generator

Written By
Tiểu Bảo

Cách cấu hình một site Hugo

Hugo - a static site generator

Written By
Tiểu Bảo

Giới thiệu Hugo

Hugo - a static site generator

Written By
Tiểu Bảo

Tontatta Kingdom, the Dwarves Foundation

Welcome to the kingdom of a tribe of dwarves

Written By
Tiểu Bảo