By

Continuous Delivery với Ansible

Ansible

Trước khi Ansible ra đời, có lẽ chúng ta thường deploy bằng Ftp Zilla hoặc xịn hơn nữa có thể là ssh lên host và sử dụng git để update source code mới về. Các công việc này hoàn toàn bằng thủ công và trải qua nhiều giai đoạn khiến chúng ta mất rất nhiều thời gian (nào là git commit, push, ssh lên server để git pull, blah blah, …). Cứ mỗi lần update code mới và chúng ta lại thực hiện n công việc này một lần nữa. Điều này thật khủng khiếp !!!

Và thế là Ansible đã xuất hiện, công việc của chúng ta chỉ còn là viết 1 script file .yml và chạy script, thế là mọi thứ trở nên tự động, tự động build, ssh lên server và update code. Việc của chúng ta bây giờ là uống 1 tách cafe và chờ đợi thôi :D.

Trước khi đến script cơ bản để mô phỏng quá trình deploy, chúng ta hãy xem qua cách cài đặt.

Cài đặt Ansible

Với Ubuntu

$ sudo apt-get install software-properties-common
$ sudo apt-add-repository ppa:ansible/ansible
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install ansible

Với Mac

$ sudo easy_install pip
$ sudo pip install ansible
$ pip install git+git://github.com/ansible/ansible.git@devel

Với OS X Mavericks, có thể bạn sẽ gặp một số phiền phức từ compiler, hãy thử với lệnh này:

$ sudo CFLAGS=-Qunused-arguments CPPFLAGS=-Qunused-arguments pip install ansible

Chi tiết ở: http://docs.ansible.com/ansible/intro_installation.html

Một số lệnh cơ bản của Ansible

Chúng ta hãy xem qua 1 script đơn giản dưới đây, script sẽ build app thành file binary sau đó build 1 docker image và push lên docker hub, tiếp theo ansible sẽ ssh lên host để pull image và run với image mới.

Giả sử ta có 1 file main.go như sau:

package main

import "github.com/gin-gonic/gin"

func main() {
 r := gin.Default()

 r.GET("/", func(c *gin.Context) {
  c.JSON(200, gin.H{
   "message": "Hello",
  })
 })

 r.Run()
}

Tạo 1 Dockerfile:

FROM iron/go

WORKDIR /app

COPY hello /app/

ENTRYPOINT ["/app/hello"]

Chúng ta tạo 1 file deploy.yml và paste dòng script dưới đây vào:

- name: Rebuild and Push image domain.com/hello
 hosts: dockerhost
 tasks:
 - name: Build app
  command: gox -osarch="linux/amd64" -output="hello"
 - name: Build image
  command: docker build -t domain.com/hello .
 - name: Login docker hub
  docker_login:
   registry: domain.com
   username: user
   password: password
   email: hi@dwarvesf.com
 - name: Push image
  command: docker push domain.com/hello

- name: Pull and Run image
 hosts: staging
 tasks:
 - name: install apt packages
  apt: "name='{{ item }}' state=present"
  sudo: yes
  with_items:
   - python-pip
 - name: install docker-py
  sudo: yes
  pip: name=docker-py version=1.4.0
 - name: Login docker hub
  docker_login:
   registry: domain.com
   username: user
   password: password
   email: hi@dwarvesf.com
 - name: Pull image
  command: docker pull domain.com/hello
 - name: Run container
  command: docker run -d -p 8080:8080 --name hello-container domain.com/hello

Sau đó chúng ta tạo 1 file host, để định nghĩa cho dockerhost và staging:

xxx.xxx.xxx.xxx ansible_connection=ssh ansible_ssh_user=root
dockerhost ansible_connection=local

[staging]
xxx.xxx.xxx.xxx
 • Giải thích:
  • name là tên của task đang chạy.
  • hosts là những host sẽ được chạy đoạn script.
  • Sau hosts sẽ là tasks, tasks là 1 chuỗi các lệnh mà ansible sẽ chạy.
  • Chuỗi các lệnh thực hiện bằng các module khác nhau (docker, command, shell, git, ..).

Giờ thì chúng ta chạy lệnh:

$ ansible-playbook -i host deploy.yml
 • option -i để chạy file host khai báo các host mà file deploy.yml sử dụng ở hosts

Ta được kết quả sau:

Giờ ta thử ssh vào host và kiểm tra:

Thế là xong.