By

Hướng dẫn nhiều thành viên cùng viết bài trên Hugo

Hugo - a static site generator

Tiếp theo bài trước, sau khi đã cấu hình và deploy thư mục source/ chứa các file .md và thư mục release/ chứa html tĩnh đã được dịch ra thì Github của tui sẽ như sau:

Để các thành viên khác có thể cùng đóng góp bài viết, tui cần phải đảm bảo họ có quyền truy cập vào 2 repo đó. Các thành viên khác cần có account Github và được add vào Setting > Collaborators của từng repo. 1

Sau khi được cấp phát quyền truy cập vào đó, với vai trò là một thành viên mới, bạn sẽ phải clone 2 repo đó về bằng câu lệnh:

$ git clone git@github.com:dwarvesf/dwarvesf-hugo.git
$ cd dwarvesf-hugo
$ git clone --recursive git@github.com:dwarvesf/dwarvesf.github.io.git release/

Dùng git remote để kiểm tra xem các folder còn trỏ đúng vào các repo hay không:

$ git remote -v
$ cd release | git remote -v

OK. Giờ để viết blog thì các bạn chỉ cần xài các câu lệnh căn bản ở những phần trước là được.

Viết bài mới:

$ hugo new path/to/file.md

Build:

$ hugo server --watch --buildDrafts

Deploy lên Github:

$ ./deploy.sh "<message>"

  1. Nếu bạn muốn kiểm soát chặt chẽ hơn về nội dung thì không cần cấp phát quyền cho các thành viên khác mà nên apply tính năng Pull Request của Github [return]